top of page
88944699_112052650409051_382746199132104

Regulamin

Regulaminy i informacje organizacyjno-porządkowe obiektów.

Apartamenty, domi, pokoje, obiekty.

Regulamin porządkowy:

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka będą  Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 i trwa do godziny 10.00 dnia następnego.

 2. Chęć przedłużenia pobytu poza termin wcześniejszy rezerwacji, Gość powinien zgłosić pracownikom Ośrodka do godziny 12.00 w dzień poprzedzający dzień wyjazdu. Ośrodek uwzględnia chęć przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 3. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od  23.00 do godziny 07.00 dnia następnego.

 4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

 5. Przy opuszczaniu pokoju gość powinien pamiętać o zamknięciu kurków wodociągowych, zgaszeniu światła oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

 6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zdeponowania rzeczy pozostawionych przez Gościa bez opieki na terenie Ośrodka, bez uzyskania uprzedniej zgody Ośrodka, na koszt  i ryzyko Gościa.

 7. Gość ośrodka uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z infrastruktury Ośrodka. Jednakże chęć wypożyczenia roweru stanowiącego własność Ośrodka, Gość zobowiązany jest zgłosić pracownikowi Ośrodka przed dokonaniem jego wypożyczenia oraz zapoznać się z regulaminem wypożyczania rowerów wywieszonym na recepcji.

 8. Gość ośrodka, w przypadku chęci korzystania przez małoletniego pozostającego pod jego opieką z placu zabaw, zobowiązuje się do sprawowania należytej opieki nad dzieckiem korzystającym z placu zabaw oraz do  zapoznania i przestrzegania Regulaminu placu zabaw.

 9. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałych z jego chociażby nieumyślnej winy lub z winy odwiedzających go gości.

 10. Parking na terenie Ośrodka udostępniony Gościom jest parkingiem nie zamkniętym, monitorowanym ale niestrzeżonym, wolnym od opłat. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu oraz ich  wyposażenia lub bagażu pozostawionego na parkingu.

 11. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 12. Naruszenie przez Gościa zasad p. poż. w zakresie dotyczącym palenia tytoniu w pokojach gościnnych może skutkować naliczeniem i obciążeniem Gościa przez Ośrodek karą umowną w wysokości 100, 00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dokonany przez Gościa przypadek naruszenia w/w zakazu.

Rezerwacje i płatności:

 1. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w dziale kontakt , lub pisemnie na adres poczty elektronicznej podany w dziale kontakt

 2. Dokonując rezerwacji, w sposób wskazany w ust. 1 powyżej, Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania rezerwacji oraz w celach marketingowych Ośrodka (zgoda na przesyłanie oferty Ośrodka) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 3. Rezerwację dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

 4. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji wraz z numerem rezerwacji.

 5. Płatności zadatku należy dokonać w wysokości 40% kosztów pobytu w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji, lub w terminie uprzednio uzgodnionym z pracownikiem Ośrodka.

 6. Nie wpłacenie zadatku w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji, tym samym Ośrodek przestaje gwarantować dostępność pokoi w późniejszych terminach.

 7. Anulowanie rezerwacji, w tym z przyczyn losowych,  jest możliwe na  [14] dni przed datą przyjazdu lub w terminie wcześniejszym. W tym wypadku Ośrodek nie obciąży Gościa kosztami rezerwacji, a wpłacone środki będą zwrócone na konto wskazane przez Gościa.

 8. W przypadku kiedy gość nie przyjedzie w zarezerwowanym terminie zadatek może być zaliczony na poczet przyjazdu gościa w innym terminie. Termin kolejnego przyjazdu należy uzgodnić telefonicznie bądź mailowo na 14 dni przed datą przyjazdu. W przypadku zgłoszenia nieprzyjazdu w terminie krótszym niż 14 dni zadatek przepada. 

 9. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy  skontaktować się z recepcją:  telefonicznie: [ 723-883-770 / 534-703-001].

 10. Rezerwacja potwierdzona i następnie niewykorzystana w całości rezerwowanego terminu pobytu na skutek wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przyjazdu, obciąża Gościa w 100% wartości usługi noclegowej zgodnie z pierwotnie złożoną rezerwacją.

 11. Cena nie uwzględnia opłaty klimatycznej, która wynosi 2 zł od osób dorosłych przebywających dłużej niż dobę w calach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych; 1 zł od emerytów, rencistów, dzieci od 3 do 18 roku życia, młodzież ucząca się do ukończenia 20 roku życia.

 12. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu winny być kierowana pisemnie na adres [ul. Kwiatowa 73, Sianożęty 78-111]

 13. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu 

Instrukcja przeciwpożarowa:

Każda osoba przebywająca w Ośrodku obowiązana jest przestrzegać postanowień instrukcji przeciwpożarowej. W celu zachowania należytego bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabrania się:

 • PALENIA TYTONIU LUB INNYCH UŻYWEK W POKOJACH GOŚCINNYCH;

 • WYRZUCANIA NIEDOPAŁKÓW NA PODŁOGĘ POKOJU, DO KOSZA NA ŚMIECI, NA DROGI, CHODNIKI LUB PASY ZIELENI;

 • PRZECHOWYWANIA W POKOJACH MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH, ZAPALAJĄCYCH LUB WYBUCHOWYCH;

 • UŻYWANIA W POKOJACH PIECYKÓW, GRZEJNIKÓW ITP. URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH;

 • POZOSTAWIANIA NA URZĄDZENIACH GRZEWCZYCH LUB W BEZPOŚREDNIM ICH SĄSIEDZTWIE PALNYCH PRZEDMIOTÓW LUB MATERIAŁÓW MOGĄCYCH ULEC ZAPALENIU,

 • UŻYWANIA W POKOJACH URZĄDZEŃ Z OTWARTYM PŁOMIENIEM TAKICH JAK KUCHENKI TURYSTYCZNE ITP.;

 • KORZYSTANIA Z USZKODZONYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, BĄDŹ NAPRAWIANIA ICH WE WŁASNYM ZAKRESIE (WSZYSTKIE ZAUWAŻONE USZKODZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ PERSONELOWI OŚRODKA);

 • POZOSTAWIANIA W POKOJACH NIE WYŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH LUB INNYCH ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ;

 • UŻYWANIA SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO DO CELÓW NIEZGODNYCH Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

W razie zauważenia pożaru w pokoju lub na terenie Ośrodka Wypoczynkowego należy:

 • NATYCHMIAST ZAWIADOMIĆ O TYM FAKCIE PRACOWNIKA  LUB KIEROWNIKA OŚRODKA,

 • PRZYSTĄPIĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DO GASZENIA POŻARU PRZY POMOCY SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO I INNYCH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW,

 • EWAKUOWAĆ SIĘ DO MIEJSC BEZPIECZNYCH LUB STREF WOLNYCH OD ZAGROŻENIA WSKAZANYCH PRZEZ PERSONEL OŚRODKA

Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcją kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.

Regulamin korzystania z placu zabaw:

Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.

 • Z URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DZIECI POWINNY KORZYSTAĆ POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH;

 • PLAC ZABAW WYPOSAŻONY ZOSTAŁ W URZĄDZENIA ZABAWOWE PRZEZNACZONE DLA DZIECI W WIEKU OD  3 DO 13 LAT;

 • KORZYSTANIE Z POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH WINNO BYĆ DOSTOSOWANE DO ROZWOJU PSYCHO-FIZYCZNEGO DZIECKA. OCENY W TYM ZAKRESIE WINIEN KAŻDORAZOWO DOKONAĆ RODZIC/OPIEKUN DZIECKA;

 • WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW POWINNO BYĆ WYKORZYSTYWANE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

 • RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECI WINNI PAMIĘTAĆ O ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA EWENTUALNE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECI NA OSOBACH LUB MIENIU;

 • ZABRANIA SIĘ PICIA ALKOHOLU I PALENIA PAPIEROSÓW NA TERENIE PLACU ZABAW;

 • ZABRANIA SIĘ NISZCZENIA ROŚLINNOŚCI I ZAŚMIECANIA TERENU;

 • ZABRANIA SIĘ WPROWADZANIA PSÓW

Administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi jest

Właściciel ośrodka.  nr tel.: [723-883-770 ]

Telefony alarmowe:

Policja nr tel.: 997

Pogotowie Ratunkowe nr tel.:  999

Ogólny ratunkowy nr tel.: 112

 

Podmiot zarządzający:

 

"Aparts Care" Paulina Samotyja-Woźniak

Broniewek 26

88-200 Radziejów,

tel.723-883-770

NIP: 889-149-59-28

e-mail: paulina@apartscare.pl

bottom of page